NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Sindikat Fides

Ime sindikata: FIDES sindikat zdravnikov in zobozdravnikov , enota bolnišnica Brežice
Naslov in sedež:
Černelčeva cesta 17, 8250 Brežice
Sindikalni zaupnik: Barbara Prosen, dr.med, specialist anesteziologije in reanimatologije
Elektronski naslov: fides.sbbrezice@gmail.com     
 
Kontaktna oseba: Barbara Prosen
, dr.med., specialist anesteziologije in reanimatologije

PREDSTAVITEV SINDIKATA:

Sindikat FIDES, ki je ustanovljen leta 1991, je reprezentativni sindikat za poklic zdravnik in zobozdravnik. Po Sloveniji je organizirana mreža enot sindikata FIDES, ki jo določa glavni odbor sindikata FIDES s sklepom in ena od teh enot je enota sindikata FIDES v javnem zdravstvenem zavodu Splošna bolnišnica Brežice , ki je na občnem zboru leta 1993 sprejela svoj interni pravilnik.

Cilji:

 • priznanje in uveljavitev posebnosti poklica in dela zdravnikov in zobozdravnikov,

 • pravilno vrednotenje zdravnikovega dela in ustrezno plačilo,

 • skrb za ustrezne pogoje dela zdravnikov in zobozdravnikov (delovnik, dnevni in tedenski počitek, letni dopust, izobraževanje, itd.).


Naloge:

V enoti člani sindikata FIDES bolnišnice Brežice uresničujemo naslednje svoje pravice in izpolnjujemo naslednje obveznosti:

 • spremljamo izvrševanje kolektivne pogodbe in opozarjamo pristojne organe zavoda na njene določbe;

 • obravnavamo vsa vprašanja, ki se nanašajo na socialnoekonomski in delovni položaj ter pravice, obveznosti in odgovornosti zdravnikov in zobozdravnikov iz dela in delovnega razmerja in o katerih odločajo organi in strokovne službe zavodov;

 • uresničujemo pravico do svobodnega sindikalnega združevanja in delovanja;

 • volimo in razrešujemo svojega sindikalnega zaupnika in druge svoje sindikalne organe;

 • uresničujemo svojo pravico sindikalnega boja, vse do splošne stavke;

 • uveljavljamo in omogočamo strokovno pomoč v primerih delovnih sporov;

 • organiziramo in uveljavljamo gmotno pomoč svojim članom;

 • vzpodbujamo in organiziramo različne oblike svojega družabnega, športnega in kulturnega delovanja ter

 • druge oblike in metode sindikalnega delovanja.


Pravice in ugodnosti člana enote FIDES bolnišnice Brežice:

 • sodeluje pri oblikovanju sprejemanju in uveljavljanju sindikalne politike FIDES s pobudami predlogi in drugim sindikalnim ravnanjem;

 • voli in je izvoljen v organe sindikata FIDES;

 • uživa sindikalno varstvo, če je bil zaradi uresničevanja politike FIDES in njenih ciljev postavljen v neenakopraven oziroma zanj manj ugoden položaj;

 • na svojo zahtevo dobi brezplačno pravno pomoč pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja;

 • prejema sindikalno pomoč v primeru nesreče, bolezni ali smrti oziroma v drugih primerih gmotne stiske;

 • prejema pomoč v primeru stavke;

 • uživa druge sindikalne ugodnosti.

Pravice in ugodnosti lahko član, ki plačuje tudi članarino, uveljavlja po preteku treh (3) mesecev od podpisa pristopne izjave.


KAKO POSTATI ČLAN SINDIKATA FIDES?

Član sindikata FIDES lahko postane zdravnik oziroma zobozdravnik, ki podpiše pristopno izjavo, s katero izjavi, da sprejema statut in program sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Obrazec pristopne izjave najdete na spletni strani FIDES : www.sindikatfides.si


UPORABNE POVEZAVE:

Nazaj na vrh