NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

PONOVITEV JAVNE DRAŽBE

PONOVNA OBJAVA JAVNE DRAŽBE

 • Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice

 • Opis predmeta prodaje: kombiniran mizarski stroj Ing. LEDINEK, št. stroja 73.139, leto izdelave: neznano, stroj omogoča 5 operacij (krožna žaga 3800 o/min, rezkar 3500/7000 o/min, skobeljna gred 4200 o/min), teža stroja: 1460 kg.

 • Izklicna cena: 2.500,00 EUR brez DDV, najnižji znesek njenega višanja 100,00 eur. Končna prodajna cena bo vsebovala še DDV.

 • Način in rok plačila kupnine: gotovinsko na račun prodajalca ali na podračun pri UJP št.: 01100-6030276730, v roku 30 dni po izstavitvi računa.

 • Plačilo celotne kupnine, v roku, ki je določen (v 30 dneh po izstavitvi računa), je bistvena sestavina pravnega posla.

 • Kraj in čas javne dražbe: Brežice, Černelčeva cesta 15, (sejna soba v pritličju Uprave), Brežice, dne 16. 7. 2021 ob 10.00 uri.

 • Višina varščine, ki jo je treba položiti pred začetkom javne dražbe: na blagajni Splošne bolnišnice Brežice, ali nakazati na podračun in NE sme biti nižja od 10% izklicne cene. Z vplačilom varščine se ponudnik obveže, da bo pristopil k javni dražbi, in sprejema razpisne pogoje javne dražbe. Vplačana varščina se zadrži če ponudnik, ki je vplačal varščino ne pristopi k javni dražbi in, če uspešni dražitelj ne plača kupnine, ali je ne plača v roku.

 • Številka transakcijskega računa, na katerega je treba vplačati varščino; št. 01100-6030276730 s pripisom »varščina za kombiniran mizarski stroj«.

 • Obvestilo dražiteljem: dražiteljem, ki bodo varščino vplačali na blagajni zavoda, bo varščina takoj po javni dražbi vrnjena na blagajni zavoda, ostalim pa v treh delovnih dneh po datumu javne dražbe.

 • Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice: predkupne pravice nima nihče.

 • Interesenti lahko dobijo podatke o predmetu javne dražbe, javni dražbi in njenih pogojih, ter si dne 9. 7. 2021 med 8.00 in 12.00 uro premičnine ogledajo po predhodnem telefonskem dogovoru na tel.: 07 46 68 114 (Samo Zorko) ali na tel.: 07 46 68 183 (Alenka Planinc).

 • Upravljavec oziroma organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavita do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

 • Drugi pogoji: premičnina se prodaja po načelu VIDENO – KUPLJENO, je brez garancij, reklamacija po prevzemu ni mogoča. Javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni. Premičnino se proda ponudniku, ki je ponudil najvišjo ceno. Račun bo kupcu izdan po končani dražbi. Kupcu se vplačana varščina všteje v kupnino. Kupec lahko prevzame stroj naslednji dan po plačilu celotne kupnine. Primopredaja med prodajalcem in kupcem se izvede zapisniško.

  Anica Hribar, direktorica

Datum: 21. 6. 2021, Številka: 39-390-5/21-3

Vse objave
Nazaj na vrh