NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika

JAVNA DRAŽBA

 OBJAVA JAVNE DRAŽBE

 • Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice

 • Opis predmeta prodaje: pretočni stroj za pomivanje bele posode - Winterhalter GS 501, letnik 2008, IŠ.: 12981, skupaj z desno vhodno mizo in levo izhodno mizo ter avtomatskim mehčalcem vode Winterhalter.

 • Izklicna cena: 1.085,00 eur brez DDV, najnižji znesek njenega višanja 100,00 eur. Končna prodajna cena bo vsebovala še DDV.

 • Način in rok plačila kupnine: gotovinsko na račun prodajalca, podračun št.: 01100-6030276730, 30 dneh po izstavitvi fakture.

 • Plačilo celotne kupnine, v roku, ki je določen (v 30 dneh po izstavitvi fakture), je bistvena sestavina pravnega posla.

 • Kraj in čas javne dražbe: Brežice, Černelčeva cesta 15, (sejna soba v pritličju), Brežice, dne 11. 7. 2017 ob 8.00 uri.

 • Višina varščine, ki jo je treba položiti pred začetkom javne dražbe: na blagajni SB Brežice, Černelčeva cesta 15, ali nakazati na podračun in NE sme biti nižja od 10% izklicne cene. Z vplačilom varščine se ponudnik obveže, da bo pristopil k javni dražbi, in sprejema razpisne pogoje javne dražbe. Vplačana varščina se zadrži, če ponudnik, ki je vplačal varščino, ne pristopi k javni dražbi in, če uspešni dražitelj ne plača kupnine, ali je ne plača v roku.

 • Številka transakcijskega računa, na katerega je treba vplačati varščino: št. 01100-6030276730, s pripisom »varščina za pomivalni stroj«.

 • Obvestilo dražiteljem: dražiteljem, ki bodo varščino vplačali na blagajni zavoda, bo varščina takoj po javni dražbi vrnjena na blagajni zavoda, ostalim pa v treh delovnih dneh po datumu javne dražbe.

 • Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice: predkupne pravice nima nihče.

 • Interesenti lahko dobijo podatke o predmetu javne dražbe, javni dražbi in njenih pogojih, ter si do dne 10. 7. 2017 med 8.00 in 12.00 uro premičnine ogledajo po predhodnem telefonskem dogovoru na tel: 074668103.

 • Upravljavec oziroma organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavita do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

 • Drugi pogoji: premičnina se prodaja po načelu VIDENO – KUPLJENO, je brez garancij, reklamacija po prevzemu ni mogoča. Javna dražba se opravi, če se jo udeleži vsaj en ponudnik. Šteje se, da je javna dražba uspela, če vsaj en ponudnik ponudi ceno, ki je enaka izklicni ceni. Premičnino se proda ponudniku, ki je ponudil najvišjo ceno. Račun bo kupcu izdan po končani dražbi. Kupcu se vplačana varščina všteje v kupnino. Kupec lahko prevzame stroj naslednji dan po plačilu celotne kupnine. Primopredaja med prodajalcem in kupcem se izvede zapisniško.


mag. Nataša Avšič Bogovič

DIREKTORICA


Javna drazba.pdf


Vse objave
Nazaj na vrh