NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Finančno – računovodska služba

Vodja službe: Kornelija Bibič, dipl. ekon.
Kontaktni telefon:
07 466 81 05
Elektronska pošta: 
kornelija.bibic@sb-brezice.si
Kontaktni telefon: 07 466 81 05, 07 466 81 12

V finančno računovodski službi izvajamo finančno poslovanje bolnišnice, dokumentirano in sistematično beležimo poslovne dogodke, vodimo poslovne knjige, izdelujemo računovodske izkaze in poročila, računovodsko nadziramo in analiziramo poslovanje bolnišnice, vršimo kontrolo evidence delovnega časa zaposlenih uslužbencev in obračunavamo stroške dela, zagotavljamo informacije o poslovni in finančni uspešnosti bolnišnice ter o njenem premoženjskem stanju in finančnem poslovanju. Pri nas številke »spregovorijo«. 

Zaposlene v finančno računovodski službi pri opravljanju svojih strokovnih nalog spoštujemo Kodeks računovodskih načel in Kodeks etike za računovodske strokovnjake.


Nazaj na vrh