NAROČANJE

SAMOPLAČNIŠKE
STORITVE
ZVEM vprašalnik
PDF Vprašalnik plakat
Zloženka - pdf
Pri nas uporabljamo aplikacijo
Apliakcija do zdravnika
Podmeni

Certifikat Družini prijazno podjetje


Splošna bolnišnica Brežice je maja 2010 pridobila osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje« in tako postala druga slovenska bolnišnica s tem certifikatom. Pridobitev certifikata je svetovalno – revizijski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Z uvedbo ukrepov, ki jih zahteva certifikat, se izboljša delovno okolje in zadovoljstvo zaposlenih, kot tudi njihova informiranost in počutje. Zmanjšala naj bi se tudi odsotnost z delovnega mesta, k čemur naj bi prispevali tudi ukrepi, kot so izvajanje usposabljanj o ergonomiji na delovnem mestu, uvedba programa vadbe zaposlenih za spodbujanje telesne aktivnosti, uvedba intraneta za izboljšanje notranjega komuniciranja, uvedba ocenjevanja vodij s strani zaposlenih ter interna usposabljanja zaposlenih, ki so dlje časa odsotni.

Pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje« poteka v dveh korakih. Organizacija najprej pridobi osnovni certifikat, ki ga v drugi fazi nadgradi s polnim certifikatom. Slednjega prejme le, če je v treh letih od prejema osnovnega certifikata dosegla zastavljene cilje, ki jih je predvidela v svojem izvedbenem načrtu implementacijskih ukrepov. 

V juniju 2013 je bila s strani presojevalca Inštituta Ekvilib izvedena presoja uvedbe 11 ukrepov, ki si jih je bolnišnica izbrala v prvem triletnem obdobju. Na podlagi poročila presojevalca je Revizorski svet obravnaval dokumentacijo Splošne bolnišnice Brežice za pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje in sklenil, da se Splošni bolnišnici Brežice podeli polni certifikat Družini prijazno podjetje. Polni certifikat Družini prijazno podjetje je bolnišnica prejela v mesecu oktobru 2013.

Na podlagi pridobljenega polnega certifikata in novega triletnega obdobja spremljanja ukrepov, je bolnišnica v skladu z zahtevami izbrala tri dodatne ukrepe s področja upravljanja s človeškimi viri in usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. 

V letu 2015 in 2016 je v skladu s pravilnikom certifikata Družini prijazno podjetje bolnišnico s strani Inštituta Ekvilib obiskal svetovalec, ter se seznanil z izvajanjem izbranih ukrepov ter podal priporočila in usmeritve, kako izbrane ukrepe še bolje in učinkoviteje vključiti v sistem in organizacijo dela.


V začetku leta 2017 je bilo pripravljeno poročilo za triletno obdobje (2013 – 2016), na podlagi katerega je bil v mesecu juliju 2017 opravljena presoja realizacije izbranih ukrepov in s strani presojevalca komisiji Inštituta Ekvilib posredovano poročilo, na podlagi katerega je bil bolnišnici uspešno podaljšan polni certifikat »Družini prijazno podjetje«.

Konec leta 2020 je bil opravljen revizorski pregled izvajanja ukrepov Družini prijazno podjetje v zadnjem triletnem obdobju. Revizor ocenjuje, da se obstoječi ukrepi dobro izvajajo, vodstvo bolnišnice izvaja organizacijske spremembe na področju zmanjševanja nadurnega dela in organizacije dežurstev, ki so na zadovoljstvo zaposlenih dale prve rezultate. Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je del vodstvene strategije bolnišnice. Vodstvo se zaveda, da le zadovoljen zaposleni lahko dobro dela, zato bo bolnišnica nadaljevala s postopkom certificiranja DPP.


Zloženka: Družini prijazno podjetjeNazaj na vrh