Podmeni

Akreditacije in certifikati

Akreditacija bolnišnice

V okviru prizadevanj za boljšo učinkovitost in kakovost delovanja in na podlagi zahtev Splošnega dogovora za leto 2012, se je bolnišnica odločila za pridobitev mednarodne akreditacije. V mesecu juniju 2012 je tako pričela s postopkom oddaje javnega naročila za AKREDITACIJO – Zunanja presoja sistema kakovosti in varnosti zdravstvenih obravnav v Splošni bolnišnici Brežice. 

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo akreditacije – Zunanja presoja sistema kakovosti in varnosti zdravstvenih obravnav v Splošni bolnišnici Brežice s podjetjem Accreditation Canada International iz Kanade, je bila v mesecu juliju 2012 izvedena predpresoja. 

Na podlagi poročila predpresoje so bile oblikovane delovne skupine, postavljeni so bili vodje in odgovorne osebe za zahtevane organizacijske prakse po posameznih vsebinskih področjih. Njihova naloga je bila preučitev poročila o predpresoji, preučitev zahtevanih organizacijskih praks, sodelovanje v postopku samoocenitve ter druge naloge v postopku. Prav tako je bil narejen akcijski načrt, v katerem so bile opredeljene aktivnosti, nosilci aktivnosti in roki za izvedbo aktivnosti, ki jih je bilo potrebno izvesti pred samo akreditacijsko presojo. 

V mesecu februarju 2013 so delovne skupine izvedle še zadnje priprave za akreditacijsko presojo, ki je potekala od 11. do 14. marca 2013. 

Štiridnevno akreditacijsko presojo sta izvajala dva presojevalca, ki sta izvajala presojo ustreznosti tako bolnišničnih procesov, kot tudi ustreznosti bolnišničnega vodenja glede na zahteve standardov Qmentum – Accreditation Canada International. 

V začetku meseca aprila je bolnišnica prejela obvestilo, da je uspešno opravila akreditacijo in si pridobila platinasto akreditacijo. Splošna bolnišnice Brežice je postala prva bolnišnica v Sloveniji, akreditirana na podlagi standardov Qmentum - Accreditation Canada International. 

S pridobitvijo akreditacije je Splošna bolnišnica Brežice potrdila skladnost svojega delovanja z mednarodnimi standardi, si zagotovila obstoječo raven cen zdravstvenih storitev, večjo možnost sodelovanja pri projektih čezmejnega zdravstvenega varstva, primerljivost z izvajalci zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji in v tujini ter večje možnosti za obravnavo pacientov iz tujine.

V začetku meseca septembra 2016 je status akreditirane bolnišnice po standardu ACI Splošni bolnišnici Brežice potekel. 

Bolnišnica je v postopku izvajanja javnega naročila za izbor akreditacijske hiše za akreditacijo bolnišnice.